Allmänna villkor

1 Tillämpningsområde och omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för fysiska personer (”Användare”) som skapar ett användarkonto (”Kontot”) på eller annars nyttjar Appitude’s digitala plattform (“Plattformen”) som tillhandahålls genom system och applikationer och omfattar samtliga tjänster som vid var tid tillhandahålls av Appitude AB (orgnr. 556950-5448) (”Appitude”).

1.2 Hänvisningar i dessa allmänna villkor till “vi”, “oss” eller “vår” hänvisar till Appitude.

1.3 När Användaren skapar ett Konto eller annars påbörjar användandet av Tjänsten och därmed godkänner dessa allmänna villkor ingår Användaren avtal (“Avtalet”) med Appitude. Nyttjandet av tjänsten och/eller inloggning innebär att Användaren får tillgång till Plattformen och accepterar dessa villkor. Användaren kan även få information om särskilda villkor i samband med köp av Appitude’s tjänster (“Tjänsten”). Dessa särskilda villkor framgår av skriftlig kommunikation med Appitude, eller i andra handlingar, och utgör en del av Avtalet.

1.4 Villkoren är begränsade till de juridiska tjänster (“Tjänsten”) som Appitude vid var tid tillhandahåller inom ramen för Plattformen. Genom Avtalet kan Användaren erbjudas:

 • Köp av kurslitteratur från tredje part
 • Försäljning av kurslitteratur till tredje part

1.5 Följande bestämmelser gäller inte om Användarens tillgång till ett Konto är reglerat i avtal mellan Appitude och en annan aktör (“Samarbetsavtalet”), såsom en del av ersättnings- och förmånssystem eller som ett erbjudande till följd av ett medlemskap:

 • punkt 6.1
 • punkt 6.2
 • punkt 6.3
 • punkt 6.4
 • punkt 6.5
 • punkt 6.6
 • punkt 6.7

 

2 Allmänt om Konto och Plattformen

2.1 Användaren får tillgång till Plattformen genom hemsidoadressen https://begagnadkurslitteratur.se eller online via hemsida tillhörande någon av Appitude’s samarbetspartners. På hemsidan kan Användaren skapa Kontot. Sedan ett Konto skapats, kan Användaren köpa Tjänsten. Användare av Tjänsten ska vara minst 18 år och inneha rättshandlingsförmåga.

2.2 När Kontot skapats loggar Användaren in på Kontot genom en tredjeparts tjänst (Facebook, Google, Apple), eller genom att Användaren anger e-postadress och lösenord.

2.3 Användaren ansvarar för användningen av Kontot. Ett Konto får endast nyttjas av Användaren och får inte överlåtas, lånas ut eller upplåtas till någon annan fysisk eller juridisk person. Användaren får endast använda Tjänsten för privat och personligt bruk, och får således endast efterfråga rådgivning som direkt avser Användaren. Användaren ska vara part i, eller på annat sätt ha en direkt koppling till, de avtal som upprättas genom Plattformen. Användaren får inte heller kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Appitude använder för att skydda Tjänsten.

2.4 Användaren ansvarar för att Kontot används i enlighet med Avtalet, andra villkor som vid var tid gäller för någon del av Plattformen vid användandet av Tjänsten samt vid var tid gällande rätt. Användaren ansvarar för innehållet i den information som denne lämnar vid användande av Tjänsten eller annars publicerar via Tjänsten.

2.5 Genom att ingå Avtalet, bekräftar och accepterar Användaren tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Tjänsten samt vid var tid angivna tjänste- och produktbeskrivningar.

2.6 Appitude ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Plattformen.

 

3 Marknadsplats

3.1 Appitude ansvarar ej för försäljning via marknadsplatsen som ej når köparen, eller det skick som säljaren påstår att varan är i.

3.2 Appitude ansvarar ej för försäljning via marknadsplatsen eller betalningar via tredje part.

3.3 Appitude har rätt att neka en användare köp eller försäljning av varor på marknadsplatsen.

 

4 Ansvar för marknadsplatsen

4.1 Appitude ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten i den information som Användaren eller Tredje part lämnar till Appitude, och inte heller för indirekt eller direkt skada som uppkommer till följd av att Användaren eller Tredje part lämnar vilseledande eller felaktig information, eller underlåter att lämna viss information. Appitude ansvarar således inte för vilken information Användaren lämnar till Appitude, om av Användaren lämnad information är korrekt eller att Användaren kan komma att underlåta att lämna information som borde ha lämnats. Appitude ansvarar inte heller för att Användaren kan komma att underlåta att efterfråga försäljning/köp i viss närliggande fråga som borde ha efterfrågats eller upprättats givet Användarens förhållanden.

4.2 Appitude ansvarar inte för indirekt eller direkt skada som uppkommer till följd av omständighet utanför Appitude’s kontroll som inte skäligen kunde förutsättas vid tidpunkten för försäljningen / köp av vara från tredje part.

4.3 Appitude är inte ansvarig gentemot Användaren för indirekt eller direkt skada som uppkommit till följd av att denne använt Appitude’s marknadsplats eller i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

 

5 Appitude’s ansvar

5.1 Avtalat gäller Appitude och inte någon annan till Appitude associerad juridisk eller fysisk person. Ingen annan än Appitude ansvarar således för de för de tjänster som Appitude tillhandahåller.

5.2 Appitude ansvarar endast för direkt skada som vållats av Appitude genom fel eller försummelse kopplat till Appitude’s tillhandahållande av Tjänsten. Ansvaret är begränsat till 2 000 000 kronor.

5.3 Appitude ansvarar endast för direkt och faktisk skada som Användaren har lidit. Det belopp Appitude ansvarar för att ersätta, ska nedsättas med det belopp som Användaren har rätt till, och därmed utkräver av, försäkring eller avtal som Användaren tecknat eller som Användaren annars omfattas av.

 

6 Köp, betalning, bindningstid och uppsägning

6.1 Köp av Tjänsten görs via hemsida tillhörande Appitude eller Appitude’s sammarbetspartner. Köpet anses fullbordat när Användaren har godkänt Avtalet och betalning har genomförts.

6.2 Appitude tillhandahåller Tjänsten till fast pris. Alla prisuppgifter i Plattformen är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK).

6.3 Betalning sker genom den betalningsmetod Användaren väljer i samband med köpet. Betalningsmetoden tillhandahålls av en betaltjänstleverantör som har tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

6.4 Betalning för Tjänsten ska ske i förskott.

6.5 Vid köp av pakettjänst sker betalning genom att hela beloppet debiteras från Användarens kreditkort när Användaren har angett sina kortuppgifter i samband med köpet, alternativt genom debitering från Användarens konto när Användaren har genomfört betalning med hjälp av Swish.

6.6 Giltighetstiden för Tjänsten i annan form än abonnemangsform är sex månader. Det innebär att Användaren har rätt att nyttja sådan tjänst i sex månader från och med dagen för köpet av Tjänsten. Därefter upphör Användarens rätt att nyttja den köpta Tjänsten, oberoende av om eller i vilken utsträckning Användaren har nyttjat Tjänsten under giltighetstiden.

6.7 Uppsägning av Avtalet sker genom vid var tid angivna anvisningar i Plattformen.

6.8 Kontot avslutas vid det tillfälle då det inte längre föreligger ett giltigt avtal som reglerar Användarens tillgång till Kontot.

6.9 Appitude har alltid rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter eller med sannolika skäl kan antas komma att bryta mot Avtalet och om inte Användaren inom 30 dagar från skriftligt påpekande vidtar rättelse.

 

7 Ångerrätt

7.1 Vid köp av tjänster än de som avses i punkt 9.1 har Användaren rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Avtalet träffades (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Användaren innan ångerfristens utgång kontakta Appitude och lämna meddelande om att Användaren önskar åberopa sin ångerrätt. Användaren ska meddela LAppitudeawly om sitt beslut att frånträda Avtalet genom att skicka ett mail till [email protected]. Användaren kan också meddela Appitude om åberopande av ångerrätten genom att fylla i och skicka Konsumentverkets blankett (https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf) till Appitude via [email protected] eller via post till Appitude AB, Drottninggatan 112, 113 60, Stockholm.

7.2 Användaren kan bli skyldig att ersätta Appitude för en proportionell andel av det avtalade priset för hela köpet, om Användaren åberopar ångerrätten efter det att Appitude påbörjat fullgörandet av den köpta tjänsten. Appitude förbehåller sig rätten att under sådana omständigheter kräva ersättning från Användaren motsvarande en proportionell andel av hela det avtalade priset, med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då Appitude på ovan angivet sätt underrättas om att Användaren vill åberopa ångerrätten.

 

8 Immateriella rättigheter

8.1 Användaren får inte förfoga över material som Användaren får tillgång till genom Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med Avtalet. Det innebär bland annat att Användaren inte får sprida eller kopiera materialet, tillgängliggöra det för allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte.

8.2 Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Appitude’s varumärke, Plattformen och Tjänsten tillhör Appitude. Användaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Appitude’s immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. Vid otillåten användning förbehåller sig Appitude rätten att vidta rättsliga åtgärder.

8.3 Immateriella rättigheter till material som skapas av Appitude i Plattformen tillhör Appitude. Användaren har rätt att använda materialet för de ändamål det har tagits fram. Den försäljning eller annat material som är resultatet av Appitude’s arbetsresultat får inte ges allmän spridning såvida inte annat har avtalats. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Appitude’s material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller genom övriga instruktioner från Appitude är förbjuden.

 

9 Radering av konto

9.1 Konto kan ej raderas så länge det finns annonser ute på marknadsplatsen eller konversationer med andra köpare/säljare med utestående köpes / säljförslag. Sedan Kontot avslutas har Appitude inget ansvar för, eller möjlighet att, spara, återskapa eller annars tillhandahålla information om det innehåll som tidigare funnits.

9.2 Appitude förbehåller sig rätten att anonymisera och spara datan för egna ändamål samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag.

 

10 Otillåten användning

10.1 Appitude ser allvarligt på all användning av Plattformen som står i strid med Avtalet eller vid var tid gällande rätt.

10.2 Appitude förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar för eventuella konsekvenser och utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid, ta bort information från Plattformen, stänga av Användaren eller vidta andra åtgärder till följd av att Användaren agerar i strid med Avtalet, gällande rätt, eller om det i övrigt bedöms vara nödvändigt för att skydda Appitude’s intressen.

10.3 I det fall Användaren bryter mot Avtalet eller gällande rätt är Användaren skyldig att ersätta och hålla Appitude skadeslöst från all skada som orsakats av Användaren.

10.4 Appitude tar avstånd från all form av brottslig verksamhet. För det fall Appitude får kännedom om eller kan befara att Användaren använder Tjänsten eller Plattformen för att främja eller på annat sätt medverka till brottslig verksamhet, har Appitude rätt att när som helst och utan ansvar för eventuella konsekvenser och utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid, neka Användaren all användning av Tjänsten eller Plattformen, ta bort information från Plattformen, stänga av Användaren och vidta andra erforderliga åtgärder.

10.5 Appitude förbehåller sig rätten att utan ansvar för eventuella konsekvenser och utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid, neka varje användande av Tjänsten som kan befaras innebära att Appitude medverkar till att upprätta ogiltiga rättshandlingar, som går ut på att någon ska vilseledas eller på annat sätt otillbörligen förmås att företa en rättshandling, eller, som kan befaras leda till att någon annans rätt obehörigen kränks. Detsamma gäller om Appitude får kännedom om eller kan befara att Användaren avser att använda Tjänsten för att upprätta skriftliga handlingar för skens skull, med osant innehåll, eller, av sådant innehåll att det kan befaras att de kommer att brukas i otillbörliga syften.

 

11 Sekretess

11.1 Appitude förbinder sig att skydda information som erhålls av Användaren på lämpligt sätt.

11.2 Appitude har tystnadsplikt avseende samtlig information som Användaren lämnar till Appitude inom ramen för Tjänsten, eller som Appitude i samband därmed fått kännedom om.

11.3 Undantag från tystnadsplikten gäller om Användaren samtyckt därtill eller om laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger. Undantag gäller vidare i den mån yppandet är nödvändigt för att Appitude ska kunna värja sig mot klander från Användarens sida eller för att hävda befogat ersättningsanspråk avseende det ifrågavarande uppdraget.

 

12 Personuppgiftsbehandling

12.1 På grund av skyldigheter enligt lag behöver Appitude kontrollera och säkerställa Användarens identitet och i vissa fall även utföra åtgärder för att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

12.2 Information om Appitude’s personuppgiftsbehandling framgår av vår Integritetspolicy.

 

13 Ändringar i Tjänsten

13.1 Appitude förbehåller sig rätten att förändra innehållet i, och omfattningen och funktionen av Plattformen och Tjänsten. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll och omfattning, metod, eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. De förändringar som Appitude bedömer är av väsentligt betydelse för Användaren meddelas via Plattformen och /eller e-post.

13.2 Användare som har köpt en tjänst med bindningstid har, för det fall Appitude’s ändringar av Tjänsten är till väsentlig nackdel för Användaren, rätt att omedelbart säga upp Tjänsten. Om Användaren har erlagt förskottsbetalning för hela bindningstiden, har Användaren under sådana omständigheter rätt att få tillbaka ett del av det erlagda beloppet motsvarande den tid som återstår av bindningstiden.

 

14 Force Majeure

14.1 Appitude ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Appitude’s kontroll som Appitude skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Appitude inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

14.2 För det fall omständighet i enlighet med punkt 14.1 kvarstår under en period längre än en (1) månad har Användaren med abonnemangstjänst rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan.

 

15 Meddelanden och utskick

15.1 Användaren ska, i samband med att ett användarkonto skapas, uppge den e-postadress till vilken Användaren önskar att Appitude ska sända bekräftelser, påminnelser och andra meddelanden t.ex. information om uppdateringar av dessa villkor eller policys. Det åligger Användaren att lämna rätt e-postadress, och att vid eventuellt byte av e-postadress, skriftligen meddela Appitude om bytet. Meddelande ska skickas via e-post till [email protected] eller per post vid var till gällande postadress, till Appitude AB.

15.2 I de fall Appitude gör fysiska utskick, skickas dessa till Användarens folkbokföringsadress.

15.3 Vid behov eller särskild överenskommelse skickas handlingar per rekommenderat brev eller likvärdigt förfarande.

15.4 Meddelanden från Appitude till Användaren ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;

 • a) om avsänt med e-post eller post, när meddelandet är skickat,
 • b) om avsänt med rekommenderat brev, två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller,
 • c) om avlämnats med bud, vid överlämnandet.

 

16 Tillgänglighet

16.1 Plattformen är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar. Appitude förbehåller sig rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Plattformen eller del av Plattformen under en begränsad tid.

 

17 Chat och kommunikation

17.1 Kommunikation avseende rådgivning sker i första hand genom Plattformen och data skickas säkert med SSL-certifikat. Rådgivning kan även lämnas via telefon- eller videosamtal utanför Plattformen.

 

18 Förfarandet vid reklamation, klagomål och krav mot Appitude

18.1 Appitude strävar alltid efter att leverera en användarupplevelse av hög kvalité, och synpunkter och klagomål från Användare tas på stort allvar. Om missnöje uppstår gör Appitude sitt yttersta för att undanröja detta. Användaren kan alltid kontakta Appitude på [email protected].

18.2 Om Användaren anser att Tjänsten är felaktig ska Användaren, för att få åberopa felet, lämna en reklamation genom att kontakta Appitude’s kundservice via e-post till [email protected] inom två (2) månader från det att felet inträffade. Meddelande om reklamation kan även skickas via post till Appitude AB, c/o Appitude, Drottninggatan 112, 113 60 Stockholm.

Vid reklamation ska Användaren uppge en detaljerad redogörelse av felet. Användaren ska vidare verifiera sitt köp av tjänsten genom att skicka med en orderbekräftelse eller dylikt underlag.

18.3 Krav som är kopplade till försäljning av kursmaterial som Appitude har möjliggjort mellan köpare och säljare ska i första hand alltid framställas direkt till Appitude. Kravet ska framställas inom skälig tid efter det att Användaren har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Kravet får inte framställas senare än sex månader efter den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Användaren eller efter rimlig efterforskning kunde ha blivit kända för Användaren. Kravet får inte under några omständigheter framställas efter passerad preskriptionstid.

 

19 Överlåtelse

19.1 Appitude har rätt att helt eller delvis, överlåta Avtalet och har rätt att, helt eller delvis, delegera sina skyldigheter enligt Avtalet.

19.2 Användaren får inte, helt eller delvis, överlåta Avtalet eller Användarens rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

 

20 Tvister och tillämplig lag

20.1 Användaren har alltid rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Appitude följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist. Mer information om Allmänna Reklamationsnämnden samt kontaktuppgifter finns på www.arn.se.

20.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

 

21 Ändringar i avtalet

21.1 Appitude har rätt att göra ändringar i Avtalet. Nya versioner av Avtalet ska publiceras på www.begagnadkurslitteratur.se. Den nya versionen av Avtalet gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen.

 

22 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Appitude eller Avtalet vänligen kontakta oss.

E-postadress: [email protected]

Telefonnr: 070-3 555 31

Företagsnamn: Appitude AB

Org. nummer: 556950-5448

Adress: c/o Appitude

Drottninggatan 112

113 60 Stockholm